Farní louka v Mokré

Z historie

Jak se uvádí v zápisech Kostelní jednoty Horákov-Mokrá, již v roce 1911 věnoval farář František Neveselý, zdejší rodák, značnou částku na výstavbu kostela v Líchách. Dalším větším dárcem byl pan František Možný, rolník z Horákova. V roce 1936, kdy byla ustavena Kostelní jednota Horákov-Mokrá, činil základní kapitál na stavbu kostela přes 100 tis. korun. Pravděpodobně během roku 1941 obec Horákov prodala kostelní jednotě pozemek na stavbu kostela a darovala pozemek na zřízení hřbitova.

Poslední zápis z jednání kostelní jednoty je z 11. 4. 1948. Tou dobou se již začalo se zpevněním mostu poblíž Mezírky, aby mohl sloužit při dopravě materiálu. Umístění kostela i hřbitova je zakresleno i v dochovaném územním plánu obce Horákov z roku 1950. 

Územní plán obce Horákov z roku 1950

Současnost

Po více než 70 letech se vracíme k myšlence využití tohoto místa. V roce 2018 ke stému výročí vzniku republiky zde byla vysazena lípa sv. Václava a umístěna pamětní tabule. V postní době v letech 2020–2023 zde byla postavena provizorní křížová cesta. Na přelomu roků 2020 a 2021 proběhla ve farnosti anketa, jak využít tento veřejný prostor farního pozemku.

Lípa sv. Václava
Pomník sv. Václava

Cesta manželů

Z ankety vzešla myšlenka vybudovat zde Cestu manželů s 15 zastaveními po vzoru a se svolením Schönstattského hnutí  tvůrců, která poukazuje na důležitost rodiny. V tomto duchu byla Ing. arch. Róbertem Semančíkem zpracována studie, která navazuje na původní zamyšlené využití pozemků. Plastiky Cesty manželů navrhla magistra umění Kristýna Drápalová a vyrobila firma Lasspektrum.
Urbanistický návrh vychází ze třech hesel, která nejlépe vystihují navržené řešení:

Citlivost

Stezka rozvržena po obvodu pozemku, aby co nejméně zasáhla do volné plochy a využívá tak kulisu lesního porostu. Ve chvíli ticha může člověk sestoupit do svého nitra, promyslet, utřídit, uložit své myšlenky a objevit něco nového.

Stoupání

Směr stezky je odspodu nahoru ve tvaru písmene S, aby putující měl cíl stezky neustále před očima jako poutník na své pouti, jako věřící směřující k vrcholu své existence na zemi… Po dosažení posledního zastavení se návštěvníkům naskytne krásný výhled do dálky jižním směrem až na Pálavu.

Průnik

Historie a současnosti.

Vyznačený obrys plánovaného kostela symbolizuje historickou stopu předešlých generací. Sloupy zastavení Cesty manželů jsou navrženy z použitých starých dřevěných trámů, jež mají symbolizovat ty, které se původně po 2. světové válce začaly připravovat na stavbu kostela.

Cesta manželů - studie
1. zastavení Cesty manželů

Kde ji najdete

Farní louka s Cestou manželů leží na jižním svahu obce Mokrá- Horákov mezi částmi Horákovem a Mokrou, ze které se otvírá krásný pohled až na Pálavu.

https://mapy.cz/s/hemosofevu