Patroni kostela a kaplí

Farní kostel ve Tvarožné

Socha sv. Mikuláše na hlavním oltáři.

Svatý Mikuláš

Svátek sv. Milkuláše se slaví 6. prosince.
Kolem r. 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře. Když začalo pronásledování křesťanů za Galeria Valeria Maximina, byl kolem roku 310 zajat a těžce trýzněn. Historicky doloženo je rovněž jeho vystoupení v roku 325 na Nicejském koncilu.
Prázdný Mikulášův kamenný sarkofág můžeme dodnes vidět v kostele Mikulášova chrámu v Myře na jihozápadním pobřeží Turecka.

Atributy

Berla, biskupská mitra, kniha evangelií, tři zlaté koule nebo jablka, chleby, kostel, kotva, křtitelnice, loď, měšec.

Patron

 • Apulie, Lotrinska, Ruska, Řecka, Sicílie.
 • Cestujících, dětí, hasičů, hostitelů, lékárníků, lihovarníků, lodníků, kameníků, knihařů, ministrantů, mlynářů, námořníků, nevinně odsouzených, novomanželů, obchodníků, osob s hypotečními úvěry, pekařů, pracovníků parfumerie, právníků, přadlen, řezníků, rybářů, soudců, studentů, tkalců, vědců, výrobců svíček, zajatců, zemědělců.
 • Vzýván za šťastný sňatek, jako ochránce na cestách, proti vodním pohromám, proti strachu, kvůli znovuzískání odcizených věcí a na ochranu před zloději.

Kaple na Santonu, Tvarožná

Panna Maria Sněžná

Svátek „Posvěcení římské baziliky Panny Marie“ zavedl jako celocírkevní svátek Papež Pius V. a je dnes slaven 5. srpna.
Dle legendy (pravděpodobně ze 13. století) se v době papeže Liberia v noci ze 4. na 5. srpna roku 352 odehrál zázrak, na jehož základě byla postavena římská bazilika Panny Marie Sněžné.

„V době papeže Liberia se římský patricij Jan a jeho vznešená manželka, kterým se nedostalo dědiců, rozhodli věnovat své statky Panně Marii. Ustavičně ji žádali a prosili, aby jim nějakým způsobem sdělila, jaké zbožné dílo mají svými penězi podpořit. Jejich usilovná přání i modlitby blahoslavená Panna Maria blahosklonně vyslyšela a ukázala to zázračně. O nonách srpnových, když v Římě bývají ta největší horka, pokryl sníh v noci část pahorku Eskvilinu. Téže noci Matka Boží ve snu vyzvala jak Jana, tak jeho ženu, aby na tom místě, které uvidí pokryto sněhem, postavili kostel a zasvětili jej Panně Marii. Tak se chtěla stát jejich dědičkou. To sdělil Jan i papeži Liberiovi, který měl téže noci stejný sen. Ten pak na prosby kněží i lidu přišel k pahorku pokrytému sněhem a nakreslil na něj místo kostela, který byl postaven za peníze Jana a jeho manželky a později opraven papežem Sixtem III.“

(oficiální překlad čtení II. nokturnu Římského breviáře)

Obraz Panny Marie Sněžné v kapli.

Kaple ve Velaticích

Socha sv. Anny v kapli

Svatá Anna

Svátek svaté Anny je od dob papeže Řehoře XIII. slavený 26. července.
Anna a Jáchym byli rodiče Panny Marie a tedy prarodiče Ježíše Krista. V kanonických evangeliích, které tvoří Nový zákon o nich zmínky nejsou. Jejich jména jsou uvedena v apokryfním evangeliu svatého Jakuba.

Velmi bohatí manželé Jáchym a Anna přinášeli množství darů jeruzalémskému chrámu a chudým. Jednoho dne ale jejich dary odmítl velekněz Ruben, neboť sami ač velmi staří, neměli děti. Velmi ponížený Jáchym odešel do pouště se postit a modlit k Bohu. Po čtyřiceti dnech jeho modlitby byly vyslyšeny a anděl mu přislíbil narození dítěte. Rovněž Anně se v tom čase při vroucích modlitbách dostalo zaslíbení o narození dcery. Narozené dceři dali jméno Maria, avšak Jáchym krátce nato zemřel a Marie byla přibližně ve třech letech předána do výchovy správě jeruzalémského chrámu.

(volný výtah z Jakubova apokryfního evangelia)

Atributy

Panna Maria a dítě Ježíš, dlouhý (zpravidla červený) přepásaný šat, hlava zahalena zeleným závojem, drží v ruce knihu či lilii.

Patronka

 • Florencie, Innsbrucku, Neapole, Bretaně, Quebecu.
 • Matek, vdov, žen v domácnosti, horníků, tkalců, soustružníků, uměleckých truhlářů, mlynářů, čeledínů, krejčích, krajkářů, převozníků, rytířů.
 • Obrací se k ní ti, kteří prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod, za déšť, proti bouři, za nalezení ztracených předmětů.

Kaple v Mokré

Svátek Proměnění Páně

Svátek Proměnění Páně se slaví 6.srpna.
Událost „Proměnění Páně“ byla zjevením Ježíšovy božské identity apoštolům a jako posila před velikonoční cestou utrpení, ukřižování a vzkříšení.

1Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. 2A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. 3A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. 4Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ 5Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“ 6Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.

(Mt 17, 1-6; podobně Mk 9, 1-8 a Lk 9, 28-36)

Obraz Proměnění Páně v kapli.

Kaple v Mokré

Obraz sv. Barbory v kapli

Svatá Barbora

Svátek sv. Barbory se slaví 4. prosince.
Žila pravděpodobně kolem 3. století v Nikomédii, která také bývala sídelním městem římských císařů na východě, v Bithinii (v dnešním Turecku), na jižní straně Černého moře.

Dle legendy byla Barbora krásná dcera zámožného Dioskura, který byl velkým nepřítelem křesťanů. Dioskuros chtěl svou dceru ohlídat před křesťany, a proto ji uvěznil do věže. Přesto přijala v otcově nepřítomnosti svátost křtu. Když se otci přiznala, že chce náležet jen Kristu, otec ji dal krutě zbičovat. Druhého dne nebyly rány po bičování na jejím těle nalezeny, a když Barbora přiznávala tuto moc Bohu, byla ještě více mučena, pálena, řezána a nakonec ji dle legendy sťal hlavu sám otec, který v tom okamžiku rovněž zemřel.

Atributy

Dělo, kalich (často s hostií), kniha, meč, paví pera, věž (s třemi okny), bývá též vyobrazována ve společnosti dalších 13 pomocníků v nouzi.

Patronka

 • Horníků, sedláků, architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, zvoníků, kuchařů, řezníků, dívek, zajatců, dělostřelectva, hasičů, umírajících.
 • Vzývána za dobrou smrt, proti ohni, nebezpečí při bouřce, proti moru a horečnatým onemocněním, jako pomocnice v nouzi.

Kaple v Horákově

Svatý Gothard

Svátek sv. Gotharda se slaví 5. května.

V r. 990 se stal benediktinem niederaltaichského kláštera. V něm byl později v roce 996 zvolen opatem, kde pod jeho vedením vzkvétaly ctnosti, věda i umění. Býval zván i do jiných klášterů k posile a utužení kázně. V roce 1022 se stal hildesheimským biskupem. Staral se zejména o výchovu a vzdělání mládeže, budoval kláštery, školy, nemocnice.

Atributy

Biskup, drak, v ruce model kostela, kříšení mrtvého

Patron

 • Gotha, Ferrara, knížectví Modena, benediktinského opatství v Niederaltaichu, spolupatronem města Hildesheimu, Gottharského masivu a mnoha klášterů.
 • Zedníků.
 • Pomocník proti dně, revmatismu, proti dětským nemocem a při těžkém porodu, ochránce proti blesku.
Socha sv. Gotharda v kapli

Kaple Mitrovských v Horákově

Obraz Panny Marie v kapli Mitrovských.

Panna Maria

Svátek Panny Marie se slaví 1. ledna.
„Panna Maria“ je matkou Ježíše Krista. O této skutečnosti se zmiňují všechna kanonická evangelia a Skutky apoštolů.
O rodičích a dětství Panny Marie se můžeme dočíst v apokryfním evangeliu svatého Jakuba.

Atributy

Jednorožec, zelenající se hůl Aronova, věž Davidova, hvězda nad mořem, lilie, růže, oliva, cedr, 12 hvězd kolem hlavy, měsíc a had pod jejíma nohama. Také bývá znázorňována s holubicí, s Božským Dítětem v náruči, jako bolestná s mečem (7 meči) či při nanebevzetí s doprovodem andělů.

Patronka

 • Všech křesťanů, protože je Matkou všech.