Modlitby

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích, – posvěť se jméno tvé – Přijď království tvé. – Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. – Chléb náš vezdejší dej nám dnes. – A odpusť nám naše viny, – jako i my odpouštíme našim viníkům. – A neuveď nás v pokušení, – ale zbav nás od zlého. – Amen (Mt 6,9–13).

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země – i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; – jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, – trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; – sestoupil do pekel, – třetího dne vstal z mrtvých; – vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; – odtud přijde soudit živé i mrtvé. – Věřím v Ducha svatého, – svatou církev obecnou, – společenství svatých, – odpuštění hříchů, – vzkříšení těla – a život věčný. – Amen.

Zdrávas Maria

Zdrávas, Maria, milosti plná, – Pán s tebou; – požehnaná ty mezi ženami – a požehnaný plod života tvého, Ježíš. – Svatá Maria, Matko Boží, – pros za nás hříšné – nyní i v hodinu smrti naší. – Amen.

Anděl Páně

K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

L: a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas, Maria…

K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,

L: ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria…

K: A slovo se stalo tělem

L: a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria…

K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen.

Zdrávas, Královno

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, – živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! – K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, – k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. – A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči – a Ježíše, požehnaný plod života svého, – nám po tomto putování ukaž, – ó milostivá, – ó přívětivá, – ó přesladká Panno, Maria!

Modlitba růžence

Úvod:

Věřím v Boha …

Otče náš …

3x Zdrávas, Maria… (po jménu Ježíš se postupně vkládají slova: 1. V kterého věříme, 2. V kterého doufáme, 3. Kterého milujeme).

Sláva Otci…

5x desástky:

Otče náš …

10x Zdrávas, Maria …

po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:

I. Tajemství radostná
 • kterého jsi z Ducha Svatého počala
 • s kterým jsi Alžbětu navštívila
 • kterého jsi v Betlémě porodila
 • kterého jsi v chrámě obětovala
 • kterého jsi v chrámě nalezla
II. Tajemství světla
 • který byl pokřtěn v Jordánu
 • který zjevil v Káně svou božskou moc
 • který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
 • který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
 • který ustanovil Eucharistii
III. Bolestná tajemství
 • který se pro nás krví potil
 • který byl pro nás bičován
 • který byl pro nás trním korunován
 • který pro nás nesl těžký kříž
 • který byl pro nás ukřižován
IV. Tajemství slavná
 • který z mrtvých vstal
 • který na nebe vstoupil
 • který Ducha Svatého seslal
 • který tě, Panno, do nebe vzal
 • který tě v nebi korunoval

Sláva Otci …

Závěr:

Zdrávas Královno…

K: Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,

L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen.