Svátosti

Křest

Svátost křtu, první ze tří svátostí zasvěcení, je také prvním ze sedmi svátostí v katolické církvi. Odstraňuje vinu dědičného hříchu a zahrnuje pokřtěného do církve, mystického těla Krista na zemi.

Pro křest dítěte je nutné se domluvit alespoň 2 měsíce před plánovaným křtem, který zpravidla probíhá v neděli po hrubé mši svaté. Příprava na křest dospělého trvá obvykle rok i více, kdy je zájemce uváděn do křesťanského způsobu života. Vlastní křest je zpravidla prováděn přímo spolu s biřmováním a to na Bílou sobotu při Velikonoční vigilii. Na přípravu je nutné se vždy předem domluvit s farářem.

Biřmování

Svátost biřmování je druhou ze tří svátostí zasvěcení, protože historicky byla podána bezprostředně po svátosti křtu. Biřmování zdokonaluje náš křest a přináší nám milosti Ducha svatého, které byly apoštolům poskytnuty na Letniční neděli.

Příprava na biřmování se provádí ve farnosti v případě, že přijmout svátost touží více zájemců ve věku nad 15 let. Příprava trvá zpravidla 2 roky. Poslední biřmování v naší farnosti proběhlo v roce 2021. Při Vašem zájmu neváhejte kontaktovat faráře.

Eucharistie

Eucharistie je svátost, kterou dostáváme nejčastěji po celý život, je zdrojem velkých milostí, které nás posvěcují a pomáhají nám růst v podobnosti Ježíše Krista. Eucharistie je také označována jako svátost svatého přijímání.
Eucharistie je součástí každé mše svaté. Aktuální rozpis bohoslužeb najdete v ohláškách.
Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání probíhá při výuce náboženství a dále při speciálních homilií při mši svaté ve všední dny. K přípravě je možno přijmout pouze děti navštěvující výuku náboženství, které navštěvují minimálně třetí třídu ZŠ.

Svěcení kněží

Svátost svěcení kněží je pokračováním kněžství Ježíše Krista, které udělil svým apoštolům. Existují tři úrovně této svátosti svěcení: episkopát, kněžství a diakonát.

Pokud jste muž či žena a Bůh Vás volá ke kněžské službě nebo zasvěcenému životu, neváhejte kontaktovat svého faráře.

Manželství

Svátost manželství je celoživotní spojení muže a ženy, která je církví ustanovena ke vzájemné podpoře a výchově děti. Zobrazuje tajemný vztah Ježíže Krista a Jeho církve.
Svátost manželství mohou přijmout pouze muž a žena, kteří nemají žádný jiný platný vztah uzavřený před církví, a jestliže alespoň jeden z nich je pokřtěný. Oba dva se musí zavázat, že budou vychovávat děti ve víře v Boha. Příprava na manželství trvá zpravidla 2 až 3 měsíce a je nutné se předem domluvit s farářem.

Svátost smíření

Tato svátost poskytuje člověku příležitost smířit se s Bohem. Je to velký zdroj milosti a katolíci jsou povzbuzováni, aby jej často využívali, i když si nejsou vědomi spáchání těžkého hříchu.

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou mší svatou, kromě neděle. Aktuální rozpis bohoslužeb najdete v ohláškách nebo kontaktujte faráře.

Svátost nemocných

V minulosti označovaná jako Poslední pomazání. Tato svátost je podávána nejen umírajícím, ale i těm, kteří jsou vážně nemocní nebo se chystají podstoupit vážnou operaci. Je to svátost, která otevírá člověku možnost odevzdat se Boží prozřetelnosti uprostřed svých fyzických, emocionálních nebo duchovních obtíží.

Svátost nemocných se uděluje při mši svaté v kostele zpravidla jednou až dvakrát ročně. V naléhavých případech kontaktujte faráře pro domluvení osobního termínu.